ALGEMENE VOORWAARDEN

1: Toepasselijkheid

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en inschrijvingen via ons digitale aanmeldformulier.

1.2: Wanneer er in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind. Vooral wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/ verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2: Aanmelding en Inschrijving

2.1: Aanmelding voor deelname aan de activiteiten van Pro Academy Houten dient te geschieden door het inzenden van het inschrijfformulier via onze website, bij onduidelijkheid of problemen kunt u informatie ontvangen per mail door te mailen naar info@proacademyhouten.nl

2.2: Hierop stuurt Pro Academy Houten een uitnodiging voor de deelname per mail, zodat wij daarna het traject kunnen bepalen wat wij de speler kunnen aanbieden
(pop-ontwikkelingsplan)

3: Betalingsvoorwaarden – Procedure

3.1: Na inschrijving volgt er een factuur waarin de betalingsprocedure wordt omschreven, hoe te handelen om de contributie te voldoen.

3.2: U dient vooraf te betalen, bij vragen dient u contact op te nemen door te mailen naar info@proacademyhouten.nl

3.2: Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangstbevestiging van uw aanmelding.

3.3: De contributie dient u over te maken op rekeningnummer van Pro Academy Houten o.v.v. Naam Kind en factuurnummer. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn .

3.4: Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de contributie binnen de gestelde betalingstermijn heeft Pro Academy Houten het recht om het desbetreffende kind uit te sluiten van deelname aan de activiteit waarvoor hij ingeschreven is.

4: Afmelding en Administratiekosten

4.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de activiteiten van de gehele cyclus waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk, tenzij er binnen 24 uur na het voldoen van de betaling bezwaar wordt aangetekend.

4.2: In geval van ziekte, vervangende activiteiten of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s) verzorger) zich af te melden bij Pro Academy Houten. Voor contact gegevens zie www.proacademyhouten.nl

4.3: In geval van veel gemiste activiteiten kan in overleg met de Pro Academy besloten worden om de gemiste lessen in te halen in een andere cyclus.

4.4: In geval van afwezigheid zonder opgaaf van een reden en korter dan 12 uur voor de aanvang van de training kan besloten worden door Pro Academy Houten om het recht om deel te nemen aan de eerstvolgende training te ontbinden.

4.5:  De trainingen gaan in principe altijd door, maar Pro Academy Houten behoud het recht tot het eventuele vervallen van een dag. Wij zullen de dagen inhalen na de laatste trainingsdag . Wij zullen deelnemers per e-mail, via de verzendlijst en/of de website op de hoogte stellen.

 

5: Aansprakelijkheid en Gedrag

5.1: Pro Academy Houten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, materiële schade en/ of blessures.

5.2: Pro Academy Houten is te gast bij de diverse voetbalverenigingen. Wij verzoeken de deelnemers zich correct te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

5.3: Deelname aan de trainingen is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.

5.4: Wij verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de training kan je geweigerd worden.

5.5: Het dragen van de kleding van Pro Academy Houten is verplicht evenals voetbalschoenen en scheenbeschermers. Bij afwezigheid van bovengenoemde kledingvoorschriften kun je geweigerd worden voor de desbetreffende training.

5.6: Van de deelnemer wordt een positieve en actieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

5.7: Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt, zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de les en het de volgende les weer aankijken. Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van de cursus zonder restitutie van het reeds betaalde deelnemersbijdrage.

6: Kleding

6.1: Deelnemers krijgen na inschrijving en het voldoen van hun eerste betaling het kledingpakket.

6.2: Tijdens de training is het verplicht de kleding van Pro Academy Houten te dragen.

6.3: Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens de training is verplicht.

6.4: Bestelde kleding is eigendom van de deelnemers en kan niet worden geruild tenzij Pro Academy Houten de mogelijkheid heeft. Dit is niet verplicht.

7: Trainers

7.1: De trainers zijn zelf opgeleide trainers door Pro Academy Houten en/of zijn jeugdtrainer geweest bij een top amateurclub of Profclub.

7.2: De trainers zijn actief bij een training en zullen gedurende de gehele training dezelfde groep begeleiden.

7.3: De trainers kunnen te allen tijde vervangen worden door een andere trainer.

8: Multimedia

8.1: Pro Academy Houten behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden te gebruiken.

8.2: Ouders en deelnemers geven middels het akkoord op de algemene voorwaarden toestemming op het nemen van foto’s en / of filmopnames.

8.3: Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, Pro Academy Houten behoudt hierbij het recht tot weigering van verdere deelname aan de cyclus.

9: Cyclus

9.1: Een cyclus betreft 10 trainingen van 75 minuten 

9.2: Een cyclus kost 130 euro exclusief het aan te schaffen kledingpakket

9.2: Pro Academy Houten kan de trainingen op alle zondagen tussen 8:00 en 17:00 inplannen.

10: op en aanmerkingen 

10.1: Indien er op en aanmerkingen zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens trainingen ontvangen wij die graag zo snel mogelijk na constatering en te richten aan: info@proacademyhouten.nl

11: Disclaimer

11.1: Pro Academy Houten en haar medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel, schade, blessures of lichamelijke klachten die zijn ontstaan door of tijdens het volgen van de activiteiten van Pro Academy Houten in de behandelde oefenstof.

11.2: Pro Academy Houten bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.

11.3: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Pro Academy Houten , gevestigd te Houten, Nederland.